Yaklaşık maliyet nedir?

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ' nde Yaklaşık Maliyetin tanımı şu şekildedir: MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-3/7/2009-27277) İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.

Sayfamızı Paylaşın